Make your own free website on Tripod.com

Tenchi Muyo Biographies

 

Tenchi Masaki

 

Princess Ayeka

 

Ryoko

 

Princess Sasami

 

Mihoshi

 

Washu

 

Kiyone

 

Grandpa/Yosho

 

Tsunami

 

Achika and Noboyuki